Regulations

ISEM U GHAN

1. L-ghaqda tissejjah “Tennis Club Kordin”.

2. L-ghan ewlieni tal-ghaqda hu li theggeg aktar Maltin jiehdu sehem f’attivitajiet sportivi b’mod specjali fil-loghba tat-tennis. Mhux il-ghan tal-ghaqda li taghmel il-qliegh.

3. L-ghaqda tistabilixxi kuntatt u zzomm konsultazzjonijiet u kollaborazzjoni mal-Ministeru ta’ l-Isports u affiljazzjonijiet u ghaqdiet ohra f’dak li huwa ta’ interess jew risq ghall-imsehbin.

4. Il-hidma tal-ghaqda titfassal u titfisser minn zmien ghal zmien mill-Konferenza Generali u titwettaq mill-Kunsill.

MEMBRI HONORARJI

5. Il-Kunsill ghandu s-setgha li jahtar Presidenti Honorarji lil dawk il-persuni li fl-opinjoni tal-kunsill ikunu ta’ ghajnuna ghall-ghaqda.

SHUBIJA

6. Jistghu jissiehbu fl-ghaqda dawk kollha li huma nteressati jipprattikaw l-isports b’mod partikolari it-tennis.

7. Il-Kunsill ghandu d-dritt li jirrifjuta kull applikazzjonighas-shubija minghajr ma’ jaghti spjegazzjoni. Id-decizjoni tal-Kunsill hija finali.

8. Il-Kunsill ghandu s-setgha li jissosspendi jew inehhi mis-shubija jew kariga kwalunkwe msieheb, membru jew ufficjal li l-imgieba tieghu tkun meqjusa mill- Kunsill kontra il-gid jew interessi tal-ghaqda.

9. Kull imsieheb, membru jew ufficjal li jigi sospiz jew imnehhi mill kariga ghandu d-dritt ta appell. L-appell irid jintalab bil miktub u jintbaghat lis-segretarju sa mhux aktar tard minn sebat(7) ijiem miz-zmien tad-decizjoni. L-appell jinstema min bord ta’ tlett persuni nominati mill-Kunsill.

10. Il-hlas tas-shubija ikun deciz min zmien ghal zmien mill-Kunsill.

ORGANIZZAZJONI

11. Il-Konferenza Generali hija l-ghola awtorita tal-ghaqda.

12. Il-Konferenza Generali ssir kull sentejn bejn Jannar u l-ahhar ta’ Marzu.

13. Il-Konferenza Generali tahtar Kunsill biex iwettaq il-hidma tal-ghaqda kif imfasla mill-Konferenza Generali.

14. Il-Kunsill ikun maghmul min President, Vici President, Segretarju, Ufficjal tal-Finanzi u hames membri ohra. Il-Kunsill ikollu is-setgha li jahtar sa tlett membri fil-kaz li dawk eletti jirrizenjaw.

15. Il-Kunsill jistabilixxi sotto-kumitati biex jiehdu hsieb diversi attivitajiet tal-ghaqda. Il- Kunsill jghati direttivi u termini xierqa ta’ kif dawn ghandom joperaw.

16. Is-sotto-kumitati jkunu maghmula min chairman li jrid ikun membru tal-Kunsill u membri ohra.

KONFERENZI

17. Il-Konferenza Generali issir kull sentejn bejn Jannar u Marzu u tkun maghmula mill-membri kollha eligibli, jigifieri membri li jkunu hallsu sa l-ahhar ta’ Dicembru tas-sena ta’ qabel.

18. Il-Konferenza Generali tahtar lill-President, lill-Vici President, lis-Segretarju, lill-Ufficjal tal-Finanzi u hames membri ohra tal-Kunsill. Fil-Konferenza Generali jitressqu, jigu diskussi u approvati mozzjonijiet.

19. Qabel il-Konferenza Generali ssir sejha ghal-mozzjonijiet u ghan-nominazzjonijiet ghall-ufficjali u membri tal-Kunsill. Dawn iridu jaslu ghand is-Segretarju saz-zmien stabbilit mill-Kunsill. Kull mozzjoni u nominazzjoni ghanda ssir minn mhux inqas minn zewg membri. In-nominazzjonijiet ghall-ufficjali u membri tal-Kunsill iridu jkunu wkoll iffirmati mill-ufficjal nominat.

20. Il-mozzjonijiet flimkien ma’ l-emendi ghall-Istatut u l-Agenda tal-Konferenza ghandhom jitqassmu lill-membri tal-Konferenza sabiex jinghataw avviz xieraq ta’ dak li se jigi diskuss. Dawn ghandhom jintbaghtu bil – posta u/jew mezzi ohra elettronici mhux aktar tard min gimgha qabel il-konferenza generali u ghandhom ukoll jitqeghdu fin notice board.

21. Il-Konferenza Generali tkun indirizata mill-President tal-Kunsill u t-tezorier jippresenta Stqarrija Finanzjarja flimkien ma Balance sheet. Din l-Istqarrija Finanzjarja u l-Balance Sheet ikunu ccertificati minnAwditur/I indipendenti li jkun/u Certified Public Account/s u li jigi/jigu mahtur/a mill-Laqgha Generali.

22. Jistghu jissejhu Konferenzi Straordinarji. Konferenza Straordinarja tista tissejjah mill-Kunsill fuq talba ta’ mhux anqas minn hamsa u ghoxrin fil-mija tal-membri eligibli ghall-Konferenza Generali. Is-Segretarju ghandu jircievi bil-miktub ir-ragunijiet l-ghala qed tintalab il-Konferenza Straordinarja u lista ta’ dawk li qed jipproponuha. Tista tissejjah wkoll Konferenza Straordinarja fuq talba ta’ tnejn min tlieta tal-membri tal-Kunsill. Jekk it-talba issir skond l-Istatut il-Konferenza Straordinarja ghanda ssir fi zmien xahar.

23. Is-Segretarju ghandu jzomm registri li juru id-detalji kollha dwar il-Konferenza Generali u dawk Straordinarji, jigifieri :-
a) kemm jattendu msehbin ghalihom u
b) il-Minuti tal-Konferenzi

24. Il president tal-Konferenzi ikun il-President tal-Kunsill u fl-assenza tieghu il-Vici President.

ELEZZJONIJIET

25. Ghandhom jinhattru zewg persuni minn fost il-membri prezenti li ma jkunux nominati biex imexxu l-elezzjonijiet.

26. L-ufficjali u membri tal-kunsill jitaghzlu b’vot sigriet fil-Konferenza Generali. Fil-kaz li jkun hemm zewg imsehbin jew aktar li jgibu l-istess numru ta’ voti ghall-ahhar post jew postijiet fin-numru li jmiss, terga’ ssir votazzjoni ohra. Il-kunsill jitqies kostitwit wara li jkun maghruf ir-rizultat ta’ l-elezzjoni.

27. L-imbsehbin li jkunu proposti, jipproponu jew jissekondaw ghal xi kariga fl-ghaqda ma jistghux ikunu membri ta’ kumitati jew jippartecipaw ghan-nom ta’ ghaqda ohra tat-tennis.

28. L-imsehbin li jkunu mpjegati jew li jkollhom vested interest jew interessi finanzjarji fl-ghaqda jew fl-attivitajiet taghha ma jistghux jokkupaw karigi f’kumitati tal-ghaqda inkluz il-Kunsill.

RAPREZENTAZZJONI

29. Fi proceduri legali l-ghaqda tkun rapprezentata mill-President u jew mis-segretarju.

30. Kull document jew ftehim bil-miktub etc. li b’xi mod jistghu jorbtu l-ghaqda jridu jkunu iffirmati mill-President u s-Segretarju. Dokumenti Bankarji u Finanzjarji jigu iffirmati mintnejn min dawn l-ufficcjali:- President Segretarju u Tezorier.

AMMINISTRAZZJONI

31. Il-Kunsill ikun maghmul minn: President, Vici-President, Segretarju, l-ufficjal tal-finanzi u hames membri ohra.

32. Il-Kunsill ghandu jiltaqa’ kull meta jkun mehtieg, izda mhux ghanqas min tmien darbiet fis-sena.

33. Il-quorum ghall-laqghat tal-Kunsill ikun ta’ erbgha membri u l-President jew Vici-President. Jekk il-quorum ma jintlahaqx sa nofs siegha wara l-hin stabbilit il-laqgha tigi ppposposta ghal tmint ijiem ta’ wara fl-istess hin.

34. Waqt laqgha tal-kunsill kull membru ghandu d-dritt ghal vot wiehed biss. F’kaz ta’ parita biss il-President jista’ juza l-‘casting vote’.

35. Dak l-ufficjal jew membru tal-Kunsill li jonqos mill laqghat ghal tlett darbiet konsekuttivi minghajr raguni valida jigi mnehhi mill-kariga tieghu.

DMIRIJIET U FUNZJONIJIET

36. Il-funzjonijiet u d-dmirijiet ta’ l-ufficjali tal-ghaqda ikunu dawn:
(a) Il-President ikun ic-chairman tal-Knferenza Generali u tal-Kunsill. Huwa jesercita kontroll xieraq fuq l-amministrazzjoni generali u finanzjarja tal-ghaqda.
(b) Il-Vici-President jassisti lill-President skond il-htiega u jaghmilha floku fl-assenza tieghu
(c) Is-Segretarju jkun responsabbli mit-twettiq u l-applikazzjoni ta’ kull haga deciza mill-Konfrenza Generali u tal-Kunsill.
(d) L-Ufficjal tal-Finanzi jkunn responsabbli mill-kotba finanzjarji kif ukoll mill-inventarju ta’ l-assi tal-ghaqda u jiehu hsieb jipprezenta rapport finanzjarju lill-Konferenza Generali wara li jkun iccertifikat mill-awditur.

FINANZI

37. L-amministrazzjoni tal-fondi tal-ghaqda hija f’idejn il-Kunsill.

38. Il-kotba finanzjarji u l-lista ufficjali ta’ l-imsehbin ta’ l-ghaqda jinzammu b’mod li jistghu jkunu spezzjonati mill-membri tal-kunsill. Ghanda tinghata stqarrija finanzjarja kull sitt xhur jew akrat spiss skond kif jiddecidi il-kunsill.

39. Il-flus kollha ta’ l-ghaqda jigu depozitati jew investiti skond kif jiddecidi il-kunsill.

SELF

40. Il- Kunsill ikollu is-setgha li jissellef sa mhux aktar min hamsin elf (50,000) Euro ghall-progetti kapitali, titjieb fil-facilitajiet tal-klabb u bzonnijiet ohra ghall-beneficcju tal-membri.

EMENDI GHALL-ISTATUT

41. L-istatut jista jigi emendat b’decizjoni ta’ tnejn minn tlieta (2/3) tal-membri prezenti ghal-Konferenca Generali.

XOLJIMENT TA’ L-GHAQDA

42. Jekk ghal xi raguni l-ghaqda tkun se tigi mahlula, il-President ghandu jsejjah mill-iktar fis possibli Konferenza Generali straordinarja apposta biex jigi deciz x’ghandu jsir mill-assi ta’ l-ghaqda. F’kaz li ma jintlahaqx qbil l-assi ghandhom jinghataw lill-ghaqdiet filantropici.

INTERPRETAZZJONI

43. Kull meta tinhtieg interpretazzjoni dwar xi artikli ta’ dan l-istatut u/jew fejn dan l-istatut m’huwiex car bizzejjed, il-kunsill ghandu jinterprethom jew jiddeciedi fuqhom hu.