Order valium online canada, Brand name valium buy

order valium online canada rating
4-5 stars based on 100 reviews
Canada Pharmacy is an Canadian Pharmacy Online which delivers Prescription Medications without prescription. Best offers for ED group meds. Buy Xanax Generic and Brand Online Xanax What is Xanax prescribed for? Xanax is a commonly used meidication for treatment of moderate to severe conditions of ...

[bandsintown_events] Note: Dates are subject to change. Start tracking Grammy Winner Patti Austin >> Learn where to buy Valium online without prior prescription. Visit reputable European pahrmacy and enjoy highest quality! Rugby union club competing within Southern California Rugby Football Union (SCRFU). Competitive and social teams for youth, men, and women. Join today! Buy quality medications online from reliable Online Pharmacy. Buy chep drugs with free bonus pills and discounts. Canada Drug Center is an affordable Canadian pharmacy that sells prescription drugs. Buy drugs online from a licensed Canadian pharmacies and get substantial savings ... Save On Prescription Drugs Online. Pharmacy Rx World is a leading international prescription service that is committed to providing its customers with maximum savings ... Lowest prices for ED and all other medications groups. The best and trusted online pharmacy with fast delivery to all Countries. Buy quality medications and drugs from Canada Pharmacy. Get all ED Group products with Extra Bonus Pills.

1. L-ghaqda tissejjah “Tennis Club Kordin”.

2. L-ghan ewlieni tal-ghaqda hu li theggeg aktar Maltin jiehdu sehem f’attivitajiet sportivi b’mod specjali fil-loghba tat-tennis. Mhux il-ghan tal-ghaqda li taghmel il-qliegh.

3. L-ghaqda tistabilixxi kuntatt u zzomm konsultazzjonijiet u kollaborazzjoni mal-Ministeru ta’ l-Isports u affiljazzjonijiet u ghaqdiet ohra f’dak li huwa ta’ interess jew risq ghall-imsehbin.

4. Il-hidma tal-ghaqda titfassal u titfisser minn zmien ghal zmien mill-Konferenza Generali u titwettaq mill-Kunsill.

MEMBRI HONORARJI

5. Il-Kunsill ghandu s-setgha li jahtar Presidenti Honorarji lil dawk il-persuni li fl-opinjoni tal-kunsill ikunu ta’ ghajnuna ghall-ghaqda.

SHUBIJA

6. Jistghu jissiehbu fl-ghaqda dawk kollha li huma nteressati jipprattikaw l-isports b’mod partikolari it-tennis.

7. Il-Kunsill ghandu d-dritt li jirrifjuta kull applikazzjonighas-shubija minghajr ma’ jaghti spjegazzjoni. Id-decizjoni tal-Kunsill hija finali.

8. Il-Kunsill ghandu s-setgha li jissosspendi jew inehhi mis-shubija jew kariga kwalunkwe msieheb, membru jew ufficjal li l-imgieba tieghu tkun meqjusa mill- Kunsill kontra il-gid jew interessi tal-ghaqda.

9. Kull imsieheb, membru jew ufficjal li jigi sospiz jew imnehhi mill kariga ghandu d-dritt ta appell. L-appell irid jintalab bil miktub u jintbaghat lis-segretarju sa mhux aktar tard minn sebat(7) ijiem miz-zmien tad-decizjoni. L-appell jinstema min bord ta’ tlett persuni nominati mill-Kunsill.

10. Il-hlas tas-shubija ikun deciz min zmien ghal zmien mill-Kunsill.

ORGANIZZAZJONI

11. Il-Konferenza Generali hija l-ghola awtorita tal-ghaqda.

12. Il-Konferenza Generali ssir kull sentejn bejn Jannar u l-ahhar ta’ Marzu.

13. Il-Konferenza Generali tahtar Kunsill biex iwettaq il-hidma tal-ghaqda kif imfasla mill-Konferenza Generali.

14. Il-Kunsill ikun maghmul min President, Vici President, Segretarju, Ufficjal tal-Finanzi u hames membri ohra. Il-Kunsill ikollu is-setgha li jahtar sa tlett membri fil-kaz li dawk eletti jirrizenjaw.

15. Il-Kunsill jistabilixxi sotto-kumitati biex jiehdu hsieb diversi attivitajiet tal-ghaqda. Il- Kunsill jghati direttivi u termini xierqa ta’ kif dawn ghandom joperaw.

16. Is-sotto-kumitati jkunu maghmula min chairman li jrid ikun membru tal-Kunsill u membri ohra.

KONFERENZI

17. Il-Konferenza Generali issir kull sentejn bejn Jannar u Marzu u tkun maghmula mill-membri kollha eligibli, jigifieri membri li jkunu hallsu sa l-ahhar ta’ Dicembru tas-sena ta’ qabel.

18. Il-Konferenza Generali tahtar lill-President, lill-Vici President, lis-Segretarju, lill-Ufficjal tal-Finanzi u hames membri ohra tal-Kunsill. Fil-Konferenza Generali jitressqu, jigu diskussi u approvati mozzjonijiet.

19. Qabel il-Konferenza Generali ssir sejha ghal-mozzjonijiet u ghan-nominazzjonijiet ghall-ufficjali u membri tal-Kunsill. Dawn iridu jaslu ghand is-Segretarju saz-zmien stabbilit mill-Kunsill. Kull mozzjoni u nominazzjoni ghanda ssir minn mhux inqas minn zewg membri. In-nominazzjonijiet ghall-ufficjali u membri tal-Kunsill iridu jkunu wkoll iffirmati mill-ufficjal nominat.

20. Il-mozzjonijiet flimkien ma’ l-emendi ghall-Istatut u l-Agenda tal-Konferenza ghandhom jitqassmu lill-membri tal-Konferenza sabiex jinghataw avviz xieraq ta’ dak li se jigi diskuss. Dawn ghandhom jintbaghtu bil – posta u/jew mezzi ohra elettronici mhux aktar tard min gimgha qabel il-konferenza generali u ghandhom ukoll jitqeghdu fin notice board.

21. Il-Konferenza Generali tkun indirizata mill-President tal-Kunsill u t-tezorier jippresenta Stqarrija Finanzjarja flimkien ma Balance sheet. Din l-Istqarrija Finanzjarja u l-Balance Sheet ikunu ccertificati minnAwditur/I indipendenti li jkun/u Certified Public Account/s u li jigi/jigu mahtur/a mill-Laqgha Generali.

22. Jistghu jissejhu Konferenzi Straordinarji. Konferenza Straordinarja tista tissejjah mill-Kunsill fuq talba ta’ mhux anqas minn hamsa u ghoxrin fil-mija tal-membri eligibli ghall-Konferenza Generali. Is-Segretarju ghandu jircievi bil-miktub ir-ragunijiet l-ghala qed tintalab il-Konferenza Straordinarja u lista ta’ dawk li qed jipproponuha. Tista tissejjah wkoll Konferenza Straordinarja fuq talba ta’ tnejn min tlieta tal-membri tal-Kunsill. Jekk it-talba issir skond l-Istatut il-Konferenza Straordinarja ghanda ssir fi zmien xahar.

23. Is-Segretarju ghandu jzomm registri li juru id-detalji kollha dwar il-Konferenza Generali u dawk Straordinarji, jigifieri :-
a) kemm jattendu msehbin ghalihom u
b) il-Minuti tal-Konferenzi

24. Il president tal-Konferenzi ikun il-President tal-Kunsill u fl-assenza tieghu il-Vici President.

ELEZZJONIJIET

25. Ghandhom jinhattru zewg persuni minn fost il-membri prezenti li ma jkunux nominati biex imexxu l-elezzjonijiet.

26. L-ufficjali u membri tal-kunsill jitaghzlu b’vot sigriet fil-Konferenza Generali. Fil-kaz li jkun hemm zewg imsehbin jew aktar li jgibu l-istess numru ta’ voti ghall-ahhar post jew postijiet fin-numru li jmiss, terga’ ssir votazzjoni ohra. Il-kunsill jitqies kostitwit wara li jkun maghruf ir-rizultat ta’ l-elezzjoni.

27. L-imbsehbin li jkunu proposti, jipproponu jew jissekondaw ghal xi kariga fl-ghaqda ma jistghux ikunu membri ta’ kumitati jew jippartecipaw ghan-nom ta’ ghaqda ohra tat-tennis.

28. L-imsehbin li jkunu mpjegati jew li jkollhom vested interest jew interessi finanzjarji fl-ghaqda jew fl-attivitajiet taghha ma jistghux jokkupaw karigi f’kumitati tal-ghaqda inkluz il-Kunsill.

RAPREZENTAZZJONI

29. Fi proceduri legali l-ghaqda tkun rapprezentata mill-President u jew mis-segretarju.

30. Kull document jew ftehim bil-miktub etc. li b’xi mod jistghu jorbtu l-ghaqda jridu jkunu iffirmati mill-President u s-Segretarju. Dokumenti Bankarji u Finanzjarji jigu iffirmati mintnejn min dawn l-ufficcjali:- President Segretarju u Tezorier.

AMMINISTRAZZJONI

31. Il-Kunsill ikun maghmul minn: President, Vici-President, Segretarju, l-ufficjal tal-finanzi u hames membri ohra.

32. Il-Kunsill ghandu jiltaqa’ kull meta jkun mehtieg, izda mhux ghanqas min tmien darbiet fis-sena.

33. Il-quorum ghall-laqghat tal-Kunsill ikun ta’ erbgha membri u l-President jew Vici-President. Jekk il-quorum ma jintlahaqx sa nofs siegha wara l-hin stabbilit il-laqgha tigi ppposposta ghal tmint ijiem ta’ wara fl-istess hin.

34. Waqt laqgha tal-kunsill kull membru ghandu d-dritt ghal vot wiehed biss. F’kaz ta’ parita biss il-President jista’ juza l-‘casting vote’.

35. Dak l-ufficjal jew membru tal-Kunsill li jonqos mill laqghat ghal tlett darbiet konsekuttivi minghajr raguni valida jigi mnehhi mill-kariga tieghu.

DMIRIJIET U FUNZJONIJIET

36. Il-funzjonijiet u d-dmirijiet ta’ l-ufficjali tal-ghaqda ikunu dawn:
(a) Il-President ikun ic-chairman tal-Knferenza Generali u tal-Kunsill. Huwa jesercita kontroll xieraq fuq l-amministrazzjoni generali u finanzjarja tal-ghaqda.
(b) Il-Vici-President jassisti lill-President skond il-htiega u jaghmilha floku fl-assenza tieghu
(c) Is-Segretarju jkun responsabbli mit-twettiq u l-applikazzjoni ta’ kull haga deciza mill-Konfrenza Generali u tal-Kunsill.
(d) L-Ufficjal tal-Finanzi jkunn responsabbli mill-kotba finanzjarji kif ukoll mill-inventarju ta’ l-assi tal-ghaqda u jiehu hsieb jipprezenta rapport finanzjarju lill-Konferenza Generali wara li jkun iccertifikat mill-awditur.

FINANZI

37. L-amministrazzjoni tal-fondi tal-ghaqda hija f’idejn il-Kunsill.

38. Il-kotba finanzjarji u l-lista ufficjali ta’ l-imsehbin ta’ l-ghaqda jinzammu b’mod li jistghu jkunu spezzjonati mill-membri tal-kunsill. Ghanda tinghata stqarrija finanzjarja kull sitt xhur jew akrat spiss skond kif jiddecidi il-kunsill.

39. Il-flus kollha ta’ l-ghaqda jigu depozitati jew investiti skond kif jiddecidi il-kunsill.

SELF

40. Il- Kunsill ikollu is-setgha li jissellef sa mhux aktar min hamsin elf (50,000) Euro ghall-progetti kapitali, titjieb fil-facilitajiet tal-klabb u bzonnijiet ohra ghall-beneficcju tal-membri.

EMENDI GHALL-ISTATUT

41. L-istatut jista jigi emendat b’decizjoni ta’ tnejn minn tlieta (2/3) tal-membri prezenti ghal-Konferenca Generali.

XOLJIMENT TA’ L-GHAQDA

42. Jekk ghal xi raguni l-ghaqda tkun se tigi mahlula, il-President ghandu jsejjah mill-iktar fis possibli Konferenza Generali straordinarja apposta biex jigi deciz x’ghandu jsir mill-assi ta’ l-ghaqda. F’kaz li ma jintlahaqx qbil l-assi ghandhom jinghataw lill-ghaqdiet filantropici.

INTERPRETAZZJONI

43. Kull meta tinhtieg interpretazzjoni dwar xi artikli ta’ dan l-istatut u/jew fejn dan l-istatut m’huwiex car bizzejjed, il-kunsill ghandu jinterprethom jew jiddeciedi fuqhom hu.